ไลออน สมศักดิ์ แสงนิภา
District Governor Somsak Sangnipa
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2


ไลออน ชูเกียรติ เทวาดิเทพ
IPDG. CHUKIAT TEVADITHEP
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2 เพิ่งผ่านพ้น

ไลออน ปริญญา อ่อนเอี่ยม
VDG.1 PRINYA ONEIAM
รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2 คนที่ 1

ไลออน พิราภรณ์ ตันตินันทตระกูล
VDG.2 PIRAPORN TANTINANTATRAKUL
รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-A2 คนที่ 2

ไลออน วิบูลย์ ปัฐยาวัต
LION Vibul Pattayawat
Cabinet Secretary เลขาธิการภาค 310-A2

ไลออน นวรัตน์ สนธิปัญญากุล
LION Navarat Sontipunyakul
Cabinet Treasurer เหรัญญิกภาค 310-A2

 

Lions Clubs International is the world's largest service club organization with more than 1.4 million members in approximately 46,000 clubs in more than 200 countries and geographical areas around the world.

Lions Clubs International News
Connect with Us Online